Skip to main content

Expertisecentrum PFAS

Provincies, gemeenten, waterschappen, adviesbureaus, aannemers en kennisinstituten willen  voorkomen dat gewenste ontwikkelingen gehinderd worden door PFAS. Verdachte locaties worden geïdentificeerd, methoden om verontreinigingen aan te pakken worden ontwikkeld, beleid wordt vormgegeven. Partijen hebben vragen en soms antwoorden over de toepasbaarheid van technieken, over lozingen en over strikte normen.

Overheden en marktpartijen hebben grote behoefte aan praktische kennis rond PFAS. Om deze reden hebben Arcadis, TTE Consultants en Witteveen+Bos het expertisecentrrum PFAS opgericht.  We willen actuele kennis rond PFAS toegankelijk maken en partijen informeren rondom relevante technische en beleidsmatige ontwikkelingen.

We doen dat via deze website www.expertisecentrumpfas.nl, via ons initiatief praktijk kennis tafels PFAS via de gezamenlijke projecten die we als expertisecentrum uitvoeren en door het initiëren van oplossingsrichtingen.